Algemene voorwaarden

Door materiaal beschikbaar te stellen verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

De gebruiker blijft auteursrechthebbende op het materiaal. De gebruiker verleent  Film Aalten een onbeperkte wereldwijde niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen.

De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enig vorm van (royalty) vergoeding.

Film Aalten zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de maker te vermelden. Indien dit op enigerlei wijze niet mogelijk is zal de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

De gebruiker stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de gebruiker zelf over de rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. De gebruiker vrijwaart Film Aalten tegen elke aanspraak van derden.

Film Aalten is niet verplicht om het materiaal te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.
Gebruiker staat ervoor in dat het materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, het privacy recht, het auteursrecht, de naburige rechten en het merkenrecht.

Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan Film Aalten om dit te bepalen.

Film Aalten accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal.

De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Film Aalten accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige inbreuk.

De gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van het materiaal zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Film Aalten accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij enige gevaarstelling van zichzelf of anderen.

Film Aalten zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de gebruiker. Film Aalten zal deze gegevens alleen gebruiken om contact op te nemen met de gebruiker.

Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

Film Aalten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de publieksbijdragen zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

De door Film Aalten gemaakte content waaronder: beelden, fragmenten, teksten, berichten en foto’s mogen rechtenvrij worden gebruikt voor niet commerciële doeleinde mits geplaatst met bronvermelding.

Beelden:  ‘Beelden: Filmaalten.nl’
Foto:  ‘Foto:  Filmaalten.nl’
Meerdere foto’s:  ‘Foto’s: Filmaalten.nl’
Foto of Foto’s welke zijn geplaatst met vermelding van de naam van de fotograaf: ‘Foto’s: Filmaalten.nl (+naam van de fotograaf)’
Teksten:  ‘Bron: Filmaalten.nl’
Teksten welke zijn ondertekend met de naam van de Auteur: ‘Tekst: (Naam van de auteur)’
Voor commerciële doeleinde wordt u verzocht contact op te nemen met Film Aalten.

Op berichten en content geschreven of gemaakt door onze verslaggevers welke al dan niet zijn ondertekend met hun naam is een copyright van toepassing en mag niet gebruikt worden voor her publicatie zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur en/of Film Aalten.

Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free